Algemene voorwaarden

Artikel 1   Algemeen:

1.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de onderstaande voorwaarden op al onze overeenkomsten met afnemers van toepassing en maken zij daarvan deel uit.

 

Artikel 2   Overeenkomsten:

2.1     Een overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke orderbevestiging onzerzijds gesteld op het daartoe door ons gehanteerde orderbevestigingsformulier, waarvan de inhoud voor beide partijen bindend de aard en omvang van hun wederzijdse uit de overeenkomst voortvloeien de verplichtingen vastgelegd, onverminderd de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

Artikel 3   Prijzen:

3.1     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief de kosten van vervoer per (vracht-)auto van onze magazijnen naar de overeengekomen plaats van bestemming in Nederland , exclusief de kosten van noodzakelijke takel- of liftwerkzaamheden en exclusief eventuele montagekosten.

Bezorgkosten/Verzendkosten: (Actie! Nu geen verzendkosten)

 

Nederland

Topdek matras  :  € 20,-

Matras               :  € 30,-

 

 

België

Topdek matras  :  € 25,-

Matras               :  € 35,-

 

Genoemde bedragen kunnen worden aangepast indien hiertoe aanleiding bestaat.

We leveren niet op de Waddeneilanden.

 

Artikel 4   Levertijden:

4.1     De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen en wordt berekend vanaf de dag dat afnemer een aanbetaling van 10% van het bruto factuurbedrag aan ons heeft voldaan. Levertijden zijn dan ook nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreken te worden gesteld met inachtneming van een termijn van 14 dagen.

4.2     Van de opgegeven levertijd is een afwijking toegestaan van minimaal acht weken, tenzij anders is overeengekomen.

4.3     Bij overschrijding van de levertijd zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe dan ook genaamd.

 

Artikel 5   Levering:

5.1     Levering geschiedt:

  1. indien de goederen door of namens de afnemer worden afgehaald door de in ontvangstname van de goederen;
  2. indien de goederen door of in opdracht van ons worden verzonden c.q. vervoerd: door aanbieding van de goederen gelijksvloers ten huize van afnemer of aan het vooraf met afnemer overeengekomen afleveringsadres.

5.2     Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risicico van afnemer

5.3     In geval overeengekomen is waar en wanneer levering van goederen zal geschieden heeft afnemer, tenzij anders overeengekomen, op straffe van vergoeding van schade en kosten te zorgen:

  1. dat de toegang tot terrein of woonhuis of bedrijfsruimte waar de aflevering moet geschieden onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te doen zijn.
  2. dat indien takel of lift gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt.

5.4     Het risico van takel- of liftwerkzaamheden uitgevoerd door bij ons in dienst zijnd  personeel, danwel door ons aangewezen hulppersonen komt geheel en al voor rekening van afnemer. Afnemer dient te dier zake een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Artikel 6   Afname en opslag:

6.1     Indien tenminste tweederde gedeelte van de overeengekomen, in beginsel niet fataal zijnde leveringstijd is verstreken is afnemer verplicht om uiterlijk binnen acht dagen nadat wij hem hebben bericht dat de goederen voor hem gereed staan, ons in staat te stellen deze op de overeengekomen wijze te leveren, bij gebreke waarvan afnemer van rechtswege in verzuim is.

6.2     Alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, zijn wij gerechtigd voldoende zekerheid voor het nakomen der betalingsverplichtingen van afnemer te vorderen.

6.3     Indien afnemer tengevolge het bepaalde in lid 1 in verzuim is, zijn wij gerechtigd de goederen op te slaan voor zijn rekening, te berekenen volgens het plaatselijke  geldend tarief, doch tenminste 2% van het op de opgeslagen goederen betrekking hebbende bruto factuurbedrag per maand, tenzij anders met ons schriftelijk overeengekomen.

6.4     Indien de goederen ingevolge het bepaalde in lid 1 in verzuim is en de goederen niet dan wel ten dele voldaan zijn, is afnemer tevens van rechtswege de wettelijke rente over het (restant-)saldo verschuldigd.

6.5     Indien de goederen ingevolge het bepaalde in het derde lid opgeslagen zijn, is het risico vanaf de leverdatum –  te bepalen volgens het eerste lid –  voor afnemer, waaronder begrepen het risico van waardevermindering en het optreden van beschadigingen aan de goederen

6.6     Indien de goederen tengevolge van overmacht niet naar de overmacht niet naar de overeengekomen plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zullen wij de goederen voor rekening en risico van afnemer, alles met inachtneming van het daaromtrent in dit artikel bepaalde, opslaan.

6.7     Indien de goederen krachtens één der voorgaande bepalingen (moeten) worden opgeslagen, blijft de overeenkomst overigens onverkort van kracht en blijft mitsdien afnemer jegens ons onverminderd gehouden tot nakoming van al zijn verplichtingen  uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst.

6.8     Onverminderd het vorenstaande, zijn te dezen artikelen 10 en 11 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7   Overmacht:

7.1     In geval van overmacht zullen partijen elkaar nog gedurende een redelijke termijn na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen. Na genoemde termijn kan de overeenkomst op verzoek van de meest gerede partij ontbonden worden verklaard.

 

Artikel 8   Reclames en Garanties:

8.1     Afnemer is verplicht terstond bij ontvangst van de goederen deze ter plaatse op alle zichtbare gebreken en beschadigingen te controleren alvorens tot opslag en/of gebruik van die goederen over te gaan. Indien afnemer al dan niet na controle op zichtbare gebreken en beschadigingen aan de goederen op de afleveringsbon getekend heeft voor “akkoord” en afnemer nadien toch een klacht indient over zichtbare gebreken en beschadigingen, dan kan afnemer hierop geen beroep doen.

8.2     Terzake aan het geleverde klevende zichtbare gebreken en beschadigingen, die bij het in lid 1 bedoelde onderzoek kunnen zijn dan wel worden geconstateerd, dient afnemer terstond bij levering te reclameren door middel van een desbetreffende aantekening op het voor ons bestemde exemplaar van de bijbehorende afleveringsbon en/of factuur en door middel van een brief aan ons adres, bevattende een duidelijke en volledige omschrijving van de grieven en/of geconstateerde gebreken en beschadigingen, welke brief uiterlijk binnen zeven dagen na de datum van levering in ons bezit dient te zijn danwel aan ons dient te zijn aangeboden. Bij gebreke van en/of bij overschrijding van deze termijn vervalt ieder recht van reclame van afnemer terzake het geleverde en daaraan klevende gebreken als voormeld en gelden de goederen in zoverre als correct geleverd.

8.3     Terzake aan het geleverde ten tijde van aflevering klevende onzichtbare gebreken, die bij het in lid 1 genoemde onderzoek niet zijn of redelijkerwijs kunnen zijn geconstateerd, dient afnemer te reclameren door middel van een brief aan ons adres, bevattende een duidelijke en volledige omschrijving van de geconstateerde gebreken, die uiterlijk binnen zeven dagen nadat die gebreken zijn of redelijkerwijs kunnen zijn geconstateerd in ons bezit dient te zijn danwel aan ons dient te zijn aangeboden, op straffe van verval van het recht van reclame te dien zake.

8.4     In geval van gebreken als bedoeld in het tweede lid van dit artikel en een overeenkomstig het aldaar bepaalde ingediende reclame te dier zake, zijn wij jegens afnemer verplicht de desbetreffende goederen te herstellen of te vervangen, zulks uitsluitend ter onzer beoordeling en keuze.

8.5     In geval van gebreken als bedoeld in het derde lid en een overeenkomstig het aldaar bepaalde ingediende reclame zijn wij jegens afnemer verplicht de desbetreffende goederen te herstellen  of te vervangen, zulks in overleg maar uitsluitend ter onzer beoordeling  en keuze, waarbij de kosten van herstel respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten:

  1. binnen het eerste jaar na factuurdatum: geheel;
  2. binnen het tweede jaar na factuurdatum: voor ⅔-e gedeelte;
  3. binnen het derde jaar na factuurdatum: voor ⅓-e gedeelte

voor onze rekening komen, zijnde in dat verband de datum van ontvangst  van de reclame beslissend voor de vaststelling, welke regeling van toepassing is.

8.6  Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, welke na drie jaren na de datum van levering aan de goederen optreden of worden geconstateerd.

8.7     Indien door de fabrikant der goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan ons, zal deze garantie ook gelden voor afnemer. Indien wij na overleg met afnemer beslissen dat de klacht terecht is, zullen wij handelen of conform de eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, of zelf het gebrek herstellen. Afnemer moet ons hiertoe de gelegenheid geven.

8.8     De originele garantieperiode wordt nimmer na eventuele vernieuwing of reparatie verlengd.

8.9     Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderende normaal gebruik van de geleverde goederen. Hieronder wordt onder andere verstaan: geen oververhitting bij centrale of andere verwarming, het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen.

8.10  Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, danwel handelsusance, geven geen recht op garantie en/of schadevergoeding; zulks geldt eveneens voor aan hout en/of bekleding van het geleverde optredende verkleuring, het “werken” van hout, fijne krasjes in glas, littekens in leder, het plooien van leder of stof.

8.11  Wij zijn nimmer tot enige prestatie in de zin van dit artikel jegens afnemer verplicht, indien en zolang hij terzake enige verplichting, van welke aard ook, uit hoofde van enige met ons gesloten overeenkomst, jegens ons in gebreke is.

8.12  In geen geval geven reclames afnemer het recht tot retourzending over te gaan.

8.13  Retourzendingen worden door ons slechts aangenomen, indien wij daarin uitdrukkelijk vooraf hebben toegestemd en indien die franco aan ons adres geschieden. De goederen reizen alsdan voor risico van afnemer.

8.14  Creditnota’s worden slechts aan afnemer toegezonden, indien en nadat wij daartoe uitdrukkelijk een schriftelijk overeenkomst met afnemer hebben gesloten.

8.15  Bij de uitvoering van overeenkomsten met afnemers die kennelijk handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn wij nimmer gehouden tot enige andere schadevergoeding dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, e.d.

 

Artikel 9   Voorrijkosten:

 

9.1     Wij zijn gerechtigd redelijke voorrijkosten in rekening te brengen.

 

Artikel 10   Betaling:

 

10.1   Indien niet schriftelijk een andere wijze van betaling is overeengekomen, is afnemer verplicht het door ons gefactureerde bedrag volledig, zonder enige korting of verrekening uit welke hoofde dan ook, terstond bij aflevering netto contant aan ons te voldoen, bij gebreke waarvan hij van rechtswege in verzuim is.

10.2   Indien door ons bij het sluiten van de overeenkomst van afnemer een aanbetaling wordt verlangd waartoe wij gerechtigd zijn- , is het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat alsdan de datum als vermeld op de orderbevestiging, vermeldende het terzake aanbetaling verschuldigde, geldt als factuurdatum.

10.3   Indien en zolang afnemer ingevolge het in de voorgaande leden bepaalde in verzuim is, is hij aan ons een rente van 2% per maand over het totale opeisbare bedrag verschuldigd.

10.4   Indien wij van afnemer zekerheidstelling voor de nakoming van zijn verplichtingen verlangen, is afnemer verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na de datum, waarop wij zulks schriftelijk hebben verlangd, zulke zekerheid naar ons genoegen te verstrekken, bij gebreke waarvan hij terzake eveneens van rechtswege in verzuim is.

10.5   Indien en zodra afnemer terzake enige ingevolge een met ons gesloten overeenkomst op hem rustende verplichting, van welke aard ook, in verzuim is, zijn al onze vorderingen op afnemer van rechtswege terstond en ineens opeisbaar en is afnemer aan ons van rechtswege de in lid 3 vermelde rente over al onze vorderingen verschuldigd, behoudens toepasselijkheid van een schriftelijk overeengekomen hogere rente.

10.6   Het bepaalde in het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing indien en zodra afnemer in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, al dan niet gedwongen een regeling met zijn crediteuren treft, overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden danwel wanneer enig beslag op enig actief van afnemer wordt gelegd.

10.7   Indien en zolang afnemer terzake enige, ingevolge met ons gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting, van welke aard ook, in verzuim is, zijn wij gerechtigd de uitvoering der overeenkomst onzerzijds op te schorten.

10.8   Wij zijn te allen tijd bevoegd goederen onder rembours aan afnemer te verzenden.

10.9   Afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

 

Artikel 11   Ontbinding:

11.1  Indien en zodra zich één van de gevallen als bedoeld in artikel 10.6 voordoet en/of afnemer gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

11.2  Indien wij de overeenkomst ingevolge het bepaalde in het vorige lid ontbinden, dan wel indien afnemer de overeenkomst – anders dan ingevolge art. 7 – ontbindt, is afnemer gehouden aan ons alle kosten – waaronder begrepen alle transport – en opslagkosten -, schaden -, inclusief de gederfde winst en interessen volledig te vergoeden.

11.3  De schadevergoeding terzake gederfde winst zal tenminste 40% van het bruto factuurbedrag als vermeld op de orderbevestiging bedragen.

 

Artikel 12   Incassokosten:

12.1  Indien wij genoodzaakt zijn tot het nemen van incassomaatregelen jegens afnemer, hetzij in, hetzij buiten rechte, zijn alle daaraan gebonden buitengerechtelijke kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van Euro 25.00 uit hoofde van de overeenkomst, alsmede alle gerechtelijke kosten, voor rekening van afnemer.

12.2  Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing, indien afnemer tegen ons een vordering instelt, hetzij in hetzij buiten rechte.

 

Artikel 13   Eigendomsvoorbehoud:

13.1   Alle door ons geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de gehele koopprijs, vermeerderd met rente, kosten en schade, integraal is voldaan.

13.2   Afnemer is gedurende voormelde periode gehouden deze goederen te onderhouden als een goede huisvader, waaronder begrepen het verzekeren der goed